IPARD

IPARD Hibe Programları

 

Ipard’ı biraz kurcalayınca, uyandırdığı ilk izlenim insanı hayaller dünyasına götürüyor. Bir anda yatırım yapmayı, hibeleri, geri ödemesiz alınacak paraları ve hatta güzel bir çiftliği hayal edebiliyorsunuz. Düşünün cebinizden hiç harcamadan bir çiftlik sahibi oluyorsunuz (!)

"Kendi kendine çalışsın, hafta sonları mangal yakıp eve 2 litre süt getirsem ne ala" diye düşüncelere kapılıyor insan. Hemen kolları sıvıyorsunuz ve www.tkdk.gov.tr adresinden işe başlıyorsunuz. Ancak işin içine girmeye başladıkça neler yapılması gerektiği, nelerle karşılaşılacağı bir muamma haline gelebiliyor. 

 ALGAN olarak TKDK'dan geçen projelerimizden edindiğimiz tecrübelerimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz.

 

IPARD Genel Tanıtımı

Ulusal kalkınma plan, program ve stratejilerinde öngörülen ilke ve hedefler çerçevesinde, Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşlardan sağlanan kaynakları da kapsayacak şekilde, kırsal kalkınma programlarının uygulanmasına yönelik faaliyetleri gerçekleştirmek üzere Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu kurulmuş, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usûl ve esasları düzenlenmiştir.
Avrupa Birliği (AB) tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla oluşturulan, Katılım Öncesi Yardım Aracı’nın (Instrument for Pre-Accession Assistance-IPA) Kırsal Kalkınma bileşenidir.
IPARD, Avrupa Birliği’nin Ortak Tarım Politikası, Kırsal Kalkınma Politikası ve ilgili politikalarının uygulanması ve yönetimi için uyum hazırlıklarını ve bu kapsamda politika geliştirilmesini desteklemeyi amaçlamaktadır.
IPARD desteğinin 2007-2013 dönemini içeren çok yıllı “Kırsal Kalkınma Programı” kapsamında uygulanması gerekmektedir. Bu süreçte Avrupa Komisyonu ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından birlikte finanse edilecek destek programları uygulanacaktır.

IPARD Programının Kapsamı

Programın, uygulandığı illerde;
1. “Tarımsal İşlemelerin Yeniden Yapılandırılması veTopluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar” tedbiri kapsamında; süt üreten tarımsal işletmelerin ve et üreten tarımsal işletmelerin desteklenmesi,
2. “Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasının Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar” tedbiri kapsamında; süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasının, et ve et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasının, meyve ve sebzelerin işlenmesi ve pazarlanmasının ve su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasının desteklenmesi,
3. “Üretici Gruplarının Kurulmasının Desteklenmesi”,
4. “Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi” tedbiri kapsamında; çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesinin ve geliştirilmesinin, yerel ürünler ve mikro işletmelerin ekonomik gelişiminin, kırsal turizmin gelişiminin, kültür balıkçılığının gelişiminin desteklenmesi sağlanacaktır.

 


 

IPARD Programının Amacı

Avrupa Komisyonu tarafından 25 Şubat 2008 tarihinde onaylanan Kırsal Kalkınma (IPARD)Programı; Türkiye’nin katılım öncesi dönemdeki öncelikleri ve ihtiyaçlarını dikkate alarak, sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için kapasite oluşturmayı hedeflemekte, işletmeleri Topluluk standartlarına yükseltmeyi amaçlamaktadır.

IPARD Programının Hedefleri

- Tarım sektörünün sürdürülebilir modernizasyonuna katkı sağlanması,
- Gıda güvenliği, veterinerlik, bitki sağlığı, çevre ve diğer standartlara ilişkin AB standartlarına ulaşmasının teşvik edilmesi,
- Kırsal alanların sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlanması,
- Yerel kırsal kalkınma stratejileri ve tarım-çevre tedbirlerinin uygulanması için hazırlık faaliyetlerinin yapılmasıdır.

 


 

IPARD’ın Kapsadığı Alanlar

1. Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
2. Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
3. Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması
4. Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması:
Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması alt-tedbiri kapsamındaki destek faaliyetleri iki ayrı bütçe kalemi altında toplanmıştır. Bu faaliyetlerin amacı; Süt İşleyen İşletmeler için ;

Kapasiteleri günlük 10-70 ton arasında olan küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin desteklenerek

 • Topluluk standartlarına ulaştırılması,
 • Yeni teknolojiler kullanarak performanslarının ve rekabet güçlerinin artırılması.
 • Entegre süt toplama ve işleme ağının kurulmasının teşvik edilmesi
 • Topluluk standartlarına ulaşmasının desteklenmesi ve
 • Günlük kapasitelerinin ekonomik sürdürülebilirlik eşiği olarak belirlenen 10tona ulaştırılması,

Süt Toplayan Üretici Örgütleri için ;

 • Üretici örgütlerinin süt toplama merkezleri kurması konusunda desteklenmesi amaçlanmaktadır. 
Desteklenen Tedbirler

Tedbir 101. Tarımsal işletmelerin yeniden yapılandırılması ve topluluk standartlarına ulaştırılmasına yönelik yatırımlar;

 • Alt-Tedbir 101.1 Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım
 • Alt-Tedbir 101.2 Et Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım

Tedbir 102. Üretici gruplarının kurulmasına destek
(Bu tedbire ilişkin akreditasyon çalışmaları devam ettiğinden hâlihazırda uygulanmamaktadır)

Tedbir 103. Tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasının yeniden yapılandırılması ve topluluk standartlarına ulaştırılmasına yönelik yatırımlar ;

 • Alt-Tedbir 103.1 Süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlaması
 • Alt-Tedbir 103.2 Et ve et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlaması
 • Alt-Tedbir 103.3 Meyve ve sebzelerin işlenmesi ve pazarlaması
 • Alt-Tedbir 103.4 Su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlaması

Tedbir 302. Kırsal ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi;

 • Alt-Tedbir 302.1 Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi
 • Alt-Tedbir 302.2 Yerel ürünler ve mikro işletmelerin geliştirilmesi
 • Alt-Tedbir 302.3 Kırsal Turizm
 • Alt-Tedbir 302.4 Kültür balıkçılığının geliştirilmesi

 


 

Desteklenecek Yatırımlar
 • Bu program yalnız yukarıda belirtilen tanımlara uyan işletmelerce yapılacak yatırımlara ilişkindir. İşletmeler birden fazla tesisten oluşabilir.
 • Destekten faydalanabilmek için, yatırımların, yatırım sonunda yukarıda belirtilen “Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması” alt tedbiri ile öngörülen amaçlara uygun nitelikte olması şarttır.
 • Başvuru şartı olarak mevcut işletme ulusal minimum standartlara uygun olmalıdır.
 • Yatırım sonunda ilgili AB standartları karşılanmalıdır.
 • Yeni bir işletme kurulumu ya da mevcut işletme içinde yeni tesis kurulumu, süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması alt tedbiri çerçevesinde başvuru aşamasında ilde süt sektörüyle ilgili kapasite fazlası olmaması durumunda destek için uygundur.

Uzmanlığımız daha çok "Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması" olduğu için, IPARD'ın kapsadığı diğer alanların açıklamalarına yer vermiyoruz.

Sağlanacak Mali Destek

Faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, AB ve Türkiye Cumhuriyeti eş-finansmanından oluşur. Bu destek “Kamu Katkısı” olarak adlandırılmaktadır. Kamu katkısı, program çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlar için geri ödemesiz olarak kullandırılacaktır.

Başvuru Koşulları
- Şirketler için 250 kişiden az çalışanı olmalı
- Başvuru sahibi için 65 yaşın üzerinde olmamalı

Dikkat : Başvuramayacak olanlar:

 1. İflas edip, batmış şirketler
 2. Vergi ve prim borcu olanlar
 3. Yüz kızartıcı suç kaydı olanlar
 4. TKDK kara listede olanlar

 


 

Harcamalar
Harcamalar uygun olan ve olmayan şeklinde iki türlüdür.

1. Uygun Olmayan Harcamalar
Aşağıda belirtilenler uygun olmayan harcamalar olarak kabul edilmekte olup, bu harcamalar için destek talebinde bulunulamaz.
- Arazi ve mevcut binaların satın alınması,
- İkinci el makine ve ekipman alımı,
- KDV ve ÖTV dâhil olmak üzere vergi ve harçlar,
- Gümrük resmi ve ithalat vergileri,İşletme giderleri,
- Bakım ve amortisman giderleri,Sigorta giderleri uygun harcama değildir.
- Her türlü kira gideri,
- Banka ücretleri, teminat masrafları ve benzeri ücretler,
- Döviz-TL ile ilgili dönüşüm masrafları,
- Para cezaları, mali cezalar ve dava masrafları,
- Faydalanıcı tarafından yapılan ayni katkılar,
- Perakende düzeyindeki yatırımlar destek kapsamı dışındadır.

2. Uygun Harcamalar
- Makine-ekipman alımı,
- Yapım işleri,
- Hizmet alımı (genel harcamalar)


Menşe Kuralı:

AB standartlarına ulaşılabilmek amacıyla yatırımlarda kullanılacak malzeme ve ekipmanlarda menşe kuralı getirilmiştir.
-AB üyesi ülkelerin malları
-AB aday olan ülkelerin malları

Menşeler teklifte yazılı olarak belirtilmeli, seçilen tekliflerin menşe belgeleri ödeme talep paketi ile birlikte TKDK’ya sunulmalıdır. Sunulan belgeler muhakkak Türkçe tercümeli ve noter onaylı olmak zorundadır, her bir belgenin orijinal nüshası istenmektedir.

 

 


 


IPARD da Dikkat Edilmesi Gereken Önemli Paylaşımlar

 • IPARD da sözleşmenin imzasını müteakip proje, ihale ve tedarik kısımlarını geçtikten sonra çifliklerin kurulum aşaması başlar. Kurulum aşaması yaklaşık 6 aylık bir süreçtir, bu süre zarfında inşaat işlerinin tamamlanmış olması gerekir. Süt hayvancılığı açısından yatırımcının, proje teslim aşamasında kuruma verdiği teslim kabul tutanaklarına bağlı kalarak (marka, model, menşe’ye göre) eksiksiz ve çalışır bir şekilde montajının yapılması gerekmektedir.
 • Süt işlemetlerindeki hibe programlarında yine TKDK resmi sitesinde belirtilen zorunlu makine ve ekipmanların tedarik edilmesi gerekmektedir. Zira zorunlu makinalarda yerli veya AB menşe ürünü kullanılmasa bile IPARD bu makine ve ekipmanları ister ama ödemesini gerçekleştirmez. Bu menşe kuralına uyulmayan ürünler için muhakkak bir zeyil dilekçesi verilmiş olması lazımdır. Mesela yıkama ünitesi olarak BOSCH markayı AB ürünü diye yazıldı ve projede verildi ise "Ben bu ürüne AB ülkesi menşe veremiyorum ama sizdende menşe belgesi veremediğim için parasını talep etmiyorum." diyebiliyorsunuz. (Bu durum il kordinatörlüğünün insiyatifi içerisinde değerlendirilerek işleme alınır)
 • Kurum kendi içerisinde iş dağılımı yaparak sırasıyla proje, ötp (Ödeme Talep Paketi), yerinde kontrol aşaması tamamlar. Ötp den çıkan evraklar yerinde kontrol birimine sevk edilerek, yerinde kontrol uzmanları tarafından ön çalışma ve eksikliklerin belirlenmesi amacıyla çiftliğe ilk ziyaret gerçekleştirilir. Bu ilk ziyarette kurulan tüm ekipmanların kullanılmamış olması gerekmektedir. Kısaca amaç ürünlerin ikinci el değil sıfır olarak alındığını tespit etmektir. Yerinde kontrol uzmanları gerekli incelemeleri ve resimlemeleri yaptıktan sonra, asıl yerinde kontrole gelmek için gün verirler ve artık makine ekipmanları kullanabileceğinizi imza altına alırlar.
 • Yerinde kontrol uzmanları ikinci ziyaretlerinde sistemin tam ve eksiksiz olarak çalıştığını, çalışırlığını resimlemek ve onaylamak için gelirler. Her bir kalemin tek tek projede yazılan teknik özelliklere göre olup olmadığı kontrol edilir ve resimlenir. Her bir üründe metal etiketler incelenir, eğer bir farklılık var ise tutanakla belirtilerek ödemesi kesilir. Makine ekipman işinin kontrolü bittikten sonra inşaat kısmının ölçüm ve resimlemesine geçilir. Projenin yapıldığı alan GPS vasıtasıyla enlem ve boylamlarına kadar teyit edilir resmi ölçümler yapılarak projede verilen miktar rakam ve ölçülerle eşleştiği teyit edildikten sonra tutanak altına alınarak imzalanır. Yerinde kontrol uzmanları zorunlu makine ve ekipmanların uygun olan/olmayan diye ayırt etmeksizin hepsini görmek ister.
 • Eğer bir eksik yoksa sistem çalıyor durumda ise bağlı bulunulan il kordinatörlüğü tarafından ödemesi yapılabilir raporları merkez ANKARA TKDK ya gönderilir. Ödemenin görünürlük tabela kısmında %75 ‘i AB katkısıyla % 25 ‘i Türkiye Cumhuriyeti Katkısıyla yapılmıştır der ancak bu hibedeki rakamlar % 65’in tamamıdır. Yani % 65 hibe, %75 ve %25 olarak tamamlanır.Ödemesi gerçekleşen bir projede eğer taksitlendirme yok ise yatırımcı aynı proje için çiftliği geliştirme kapsamında yeniden IPARD a müracatını gerçekleştirebilir.
 • Bütün bu uygulamaların sonunda Kurum 5 yıl boyunca haber vermeksizin yatırımın çalışıp çalışmadığını denetler. Yıl içerisinde ilk denetlemeden sonra AB heyeti gelerek yerinde incelemeleri gerçekleştirir. Eğer bu süre zarfında sistem çalışmıyor durumda ise Kurum gerekli resmi incelemeleri başlatarak verilen hibenin hepsini faizi ve masraflarıyla birlikte yatırımcıdan alınması için gerekli yasal işlemleri başlatır. Bu süreçte kesinlikle yatırımcıya hiçbir zaman dilimi verilmez, katidir.


Kaynak      : www.tkdk.gov.tr

FARKIMIZ

En büyük avantajımız, durmak, yorulmak bilmeyen araştırma ruhumuz, Plaza mühendislerininden değil; idealist saha mühendislerinden oluşan bir ekibimiz ve çiftlik ortamından kopmadan yürütülen çalışmalarımız...  

Tüm dünyada geleneksel yöntemlerin yerini teknolojik çözümler almaktadır. Maksimum verim için önerilen teknolojiler ise yatırım maliyetlerini arttırmaktadır. AutoMilk olarak, çiftçi için teknolojiyi daha kolay ulaşılabilir hale getirmek için çalışmaktayız. 

Mühendis bakış açısı ile çiftliklerde geçirdiğimiz zamanın neticesinde çok sayıda özgün fikre sahibiz. Bunların bir kısmı Türk çiftçisine özgü sorunları çözmeye dayanırken, bazıları ise tüm dünyada ilk defa sunulacak modeller olarak ortaya çıkmaktadır. Hayvancılık teknolojileri alanında elektronik, makine ve bilişim disiplinlerinin ortak çalışmaları sonucu pek çok soruna, özgün çözüm fikirleri geliştiriyoruz. TÜBİTAK tarafından sağlanan destekle Türk ve dünya pazarına sunmuş olduğumuz ürünlerimizin yanında, yine TÜBİTAK desteği ile Ar-Ge çalışmalarımız hız kesmeden devam etmektedir. Tüm bunların yanında ekibimizin akademik geçmişleri, dünyada bu alanda yapılmış bir çok gelişmeyi takip etmemizi sağlamaktadır. 

Daha yüksek kaliteyi pazara daha uygun maliyetle sunmak AutoMilk için sonu olmayan bir yoldur. Bu yolda bize destek veren tüm iş ortaklarımıza, kamu kurumlarımıza ve müşterilerimize şükranlarımızı sunarız.